VYDÁVÁ ČESKÁ MARKETINGOVÁ SPOLEČNOST | WWW.MANDK.CZ
 
SEZNAM RUBRIK
MENU
VYHLEDÁVÁNÍ

Vyhledat text

INFORMACE
Marketing & komunikace
ISSN: 1211-5622
MK ?R E 11218
Ro?ník XVII., 2007

Vydává:
?eská marketingová spole?nost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel/fax: 221 082 395

Internetové vydání zaji?ťuje:
Visual Agency s.r.o.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel/fax: 221 082 395

Dôsledky vstupu a pôsobenia obchodných sietí na výrobnú (dodávatežskú) sféru v SR.

Ing. Polia?iková Eva, Ing. Hroncová Ivana

Slovenský obchod vstúpil v poslednom období do fázy záva?ných ?trukturálnych zmien, ktoré vo svojom dôsledku znamenajú jeho zbli?ovanie s európskym ?tandardom. Rýchlosť týchto zmien je úmerná rozmerom slovenského trhu, ktorý je pomerne malý z pohžadu po?tu obyvatežstva a ich relatívne nízkej kúpyschopnosti. Globaliza?né trendy sú neúprosné a transformácia ekonomiky je nezadr?atežná.


V rokoch 2002 ? 2003 sme uskuto?nili primárny výskum medzi výrobnými (dodávatežskými) organizáciami, zameraný na zistenie skuto?ného vnímania vstupu a pôsobenia silných obchodných spolo?ností na slovenský trh. I?lo o zisťovanie dôsledkov, vyplývajúcich z ekonomickej sily dominantných sietí na trhu. Výskum sa uskuto?nil dotazníkovou formou, pri?om bolo v roku 2002 zozbieraných 84 a v roku 2003 125 dotazníkov. Výsledky výskumu sme spracovali vo forme grafov. Podávame k nim komentár, ktorý hodnotí jednotlivé odpovede v sledovanom období, komparuje výsledky sledovaných rokov navzájom a zárove? zachytáva významné vzťahy, vyplývajúce z výsledkov výskumu medzi jednotlivými otázkami navzájom.
Jednou z ťa?iskových otázok výskumu ako vo sfére výroby, tak i v obchode, bolo sledovanie zmien, ktoré bolo potrebné v dôsledku rozmachu obchodných sietí uskuto?niť. Výsledky potvrdili predbe?nú hypotézu, ?e najvä??ie zmeny nastali v ?truktúre finan?ných prostriedkov organizácií (36 odpovedí v roku 2002 a 45 v roku 2003), v oblasti distribúcie (33 odpovedí v roku 2002 a 43 v roku 2003) a v organiza?ných ?truktúrach (22 odpovedí v roku 2002 a 37 v roku 2003).

Zmeny, ktoré nastali vplyvom pôsobenia obchodných sietí


Zdroj: vlastný výskum

Prekvapením bol nárast odpovedí organizácií, ?e nemuseli urobiť ?iadnu zmenu z 24 odpovedí v roku 2002 na 43 v roku 2003. V alternatíve iné mo?nosti uviedli respondenti nasledovné skuto?nosti: zmeny v pláne výroby podža rozvozných dní, zmeny v kvalite, ?truktúre sortimentu, v operatívnosti výrobného procesu i finalizácie produkcie, ako je triedenie, balenie, ?alej marketing, controlling, v oblasti žudských zdrojov a v technológii.
Vyhodnotenie odpovedí respondentov na zmeny, ktoré museli uskuto?niť v dôsledku rozmachu vežkých obchodných sietí je vežmi úzko späté s výsledkami odpovedí na otázku, aké najmarkantnej?ie zmeny vnímajú organizácie pri vyu?ívaní sietí v porovnaní s inou distribu?nou cestou t. j. nie sieťami. Najvýraznej?í rozdiel v spolupráci organizácií s obchodnými sieťami a inými distribu?nými cestami sú náklady na zalistovacie poplatky pri vstupe do siete, inak povedané zápisné do katalógu obchodnej siete. Ka?dá sieť má svoj ?katalóg?, t.j. súhrn v?etkých výrobkov ?o do sortimentu i gramá?e. Na pultoch predajní príslu?nej siete sa mô?e nachádzať len sortiment, ktorý pre?iel zalistovaním, pri?om zalistovacie poplatky sa stanovia bu? pevnou finan?nou ?iastkou (20 ? 100 tisíc Sk), alebo percentom. V roku 2002 ozna?ilo túto skuto?nosť za prvoradú 44 organizácií a v roku 2003 to bolo 49 organizácií. Pre upresnenie treba povedať, ?e organizácie mali ako v otázke zmien, tak i v otázke rozdielov v spolupráci mo?nosť ozna?iť viacero z mo?ných alternatív, ?o potvrdili i výsledky výskumu.

Najmarkantnej?ie rozdiely pri spolupráci s obchodnou sieťou


Zdroj: vlastný výskum

Výrazné postavenie vo vnímaní rozdielov má problém splatnosti faktúr, resp. nedodr?iavania stanovených termínov. Dochádza tak k svojvožnému vyu?ívaniu dodávatežského úveru zo strany obchodných sietí. V roku 2002 ozna?ilo túto skuto?nosť za dôle?itú 31 a v roku 2003 a? 58 organizácií. Z výsledkov výskumu vyplýva v tejto oblasti významné postavenie problému vynucovania zni?ovania cien výrobcov na pre nich neúnosnú vý?ku, ?ím sa ?asto dostávajú na hranicu produk?ných nákladov (30 respondentov v roku 2002 a 37 v roku 2003). ?al?ím vá?nym problémom sa ukazuje presun obchodného rizika z obchodných sietí na výrobcu (30 respondentov v roku 2002 a 39 v roku 2003). Bol dokonca prijatý zákon, ktorý túto skuto?nosť zakazuje, prax v?ak dokazuje, ?e obchodné siete si na?li spôsob, ako ho obísť. Priamo v zmluvách ?iadajú tzv. ?vratkový bonus?, ?o v praxi znamená v podstate vynútenie odberu produkcie pred uplynutím lehoty pou?itežnosti na náklady výrobcu alebo ponechanie sortimentu na pultoch obchodnej siete za zní?enú cenu, prirodzene opäť na náklady výrobcu. Vynucovanie príplatkov na reklamné akcie a letáky sa stali pre obchodné siete samozrejmosťou, ?o potvrdzujú i výsledky výskumu (28 respondentov v roku 2002 a 33 v roku 2003). Priamo v zmluvách je zakotvená povinnosť výrobcu zú?astniť sa na organizovaní reklamných akcií a to bu? finan?nou spoluú?asťou alebo zná?aním plnej hodnoty nákladov na akciu. Finan?ná participácia na letákoch znamená v preva?nej vä??ine prípadov zaplatenie príslu?nej plochy v letáku na výrobky resp. sortiment, obsiahnuté v danom letáku. Výrobca si de facto zaplatí tento druh reklamy v plnej hodnote. Obchodná sieť skompletizuje ponuku a zabezpe?í vydanie a rozsev, ktorého náklady sú prekalkulované tak, aby boli prekryté poplatkami za plochy v letáku.
?al?ou ?asto vyu?ívanou ?pecialitou obchodných sietí je zakotvenie klauzuly priamo v zmluve, ?e pri dosiahnutí ur?itej dohodnutej vý?ky obratu je výrobca povinný platiť ?al?ie stanovené percento z objemu obratu. Inak povedané, výrobca platí i za to, ?e mu sieť zabezpe?ila predajom ur?itú vý?ku obratu. Z výsledkov výskumu vyplýva, ?e túto skuto?nosť potvrdilo 20 organizácií v roku 2002 a 28 v roku 2003.
I napriek v?etkým doteraz vnímaným rozdielom výrobcovia potvrdili svojimi odpove?ami nutnosť spolupráce s vežkými sieťami (23 v roku 2002 a 32 v roku 2003). Výrobcovia si toti? uvedomujú obrovský dosah vežkých sietí na vý?ku ich obratu. Malé predajne, v malom po?te a bez plo?ného rozmiestnenia, ?asto bez potrebných marketingových skúseností sú slabým predpokladom na dosiahnutie obratu, potrebného pre pre?itie výrobcu.
Výsledky výskumu nazna?ujú dôle?ité súvislosti medzi zmenami, ktoré museli organizácie uskuto?niť a rozdielmi, ktoré vnímajú v spolupráci s obchodnými sieťami a inými distribu?nými cestami, ne? sú obchodné siete. Uvádzame rozhodujúce:
- Zmeny uskuto?nené v organiza?ných ?truktúrach vykazujú stredne silnú súvislosť s rozdielmi v príplatkoch na reklamné akcie a s nutnosťou spolupráce s vežkými sieťami.
- Zmeny v ?truktúre finan?ných prostriedkov vežmi silne súvisia s rozdielmi v nákladoch na zalistovacie poplatky pri vstupe do siete, s rozdielmi v poplatkoch pri zavedení nového výrobku, s rozdielmi pri platení ?al?ích % pri dosiahnutí ur?itej vý?ky obratu, stredne silné súvislosti zaznamenávame vo vzťahu k rozdielom v splatnosti faktúr a zni?ovaní cien na neúnosnú vý?ku.
- Zmeny v distribúcii súvisia stredne silno s rozdielmi pri umiest?ovaní tovaru v predajni, vo vytváraní vlastných obchodných zna?iek a s rozdielmi v nutnosti spolupráce s vežkými obchodnými sieťami.

Pozitívne prínosy pôsobenia obchodných sietí


Zdroj: vlastný výskum

Pre doplnenie kompletných informácií, týkajúcich sa vnímaných rozdielov v spolupráci s obchodnými sieťami, boli zaznamenané aj iné odpovede, ktoré uvádzame: poskytovanie pozáru?ného servisu, dodávky aj mimo rozvozných dní, vlastnícke prepojenie výrobca a obchodná sieť. Boli uvedené i dve pozitívne hodnotenia ? koncentrácia odbytu výrobkov do vežkej obchodnej jednotky a zabezpe?enie u??ieho kontaktu s kone?ným spotrebitežom.
Vplyv a pôsobenie vežkých obchodných sietí na trhu v Slovenskej republike priná?a so sebou ako negatíva, tak i pozitíva. Preto ?al?ia otázka výskumu bola zameraná práve na zistenie oblastí, ktoré organizácie vnímajú ako výrazne pozitívny.
Podža na?ej hypotézy sme predpokladali, ?e hlavný dôraz bude kladený na kvalitu produkcie. Výsledky výskumu ju v plnom rozsahu potvrdili. V roku 2002 ako najvä??ie pozitívum z predlo?ených mo?ných alternatív hodnotí tlak na kvalitu produkcie 48 organizácií a v roku 2003 to bolo a? 80 organizácií. Druhé miesto v hodnotení pozitív v oboch sledovaných obdobiach prisúdili organizácie tlaku na operatívnosť v riadení (35 v roku 2002 a 43 v roku 2003). Vysoké pozitívne hodnotenie dostal i tlak na inováciu, modernizáciu výrobných technológií, ?o predstavovalo vo výsledkoch výskumu 23 organizácií v roku 2002 a 41 v roku 2003. Pre doplnenie informácií, do alternatívy odpovedí iné organizácie zaradili tieto mo?nosti: len zvý?enie odbytu, zvý?enie obratu, úhrady faktúr v letnej sezóne, tlak na zni?ovanie nákladov, tlak na profesionalizáciu a optimalizáciu v?etkých ?inností.
Výsledky výskumu potvrdili, ?e nové prostredie, nové trendy, nové poznatky, to v?etko prispieva k nutnosti zaoberať sa vežmi aktívne otázkami, súvisiacimi so strategickým rie?ením problémov, pred ktorými stojí celá spolo?nosť a ka?dá jednotlivá organizácia. Poznanie problémov a snaha ich odstra?ovať sú nevyhnutným predpokladom zabezpe?enia konkurencieschopnosti na trhu.

Pou?itá literatúra:
1. CHRISTOPHER, M. 2000. Logistika v marketingu. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-007-4.
2. KOTLER, P. 2000. Marketing podle Kotlera. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-010-4.
3. TOMEK, J. - HOFMAN, J. 1999. Moderní ?ízení nákupu podniku. Praha: Management Press, 1999. ISBN 80-85943-73-5.
4. MADA?, J. 2004. Globálny trh a marketingový výskum, In. Zborník z medzinárodnej konferencie Retail marketing forum, Bratislava, ISSN 13336-2348.
5. www.ekonomika.sk
6. www.gfk.sk
7. www.hnx.sk
8. www.strategie.sk
9. www.trend.sk

Kontakt:
Ing. Polia?iková Eva, Ing. Hroncová Ivana Katedra mana?mentu a marketingu, EF UMB, Tajovského 10 975 90 Banská Bystrica e-mail: eva.poliacikova@umb.sk, ivana.hroncova@umb.sk

Summary:
Autorky se ve svém ?lánku zabývají d?sledky vstupu a p?sobení obchodních sítí na výrobní sféru ve Slovenské republice. Na základ? svého výzkumu poukazují na nejvýznamn?j?í trendy spolupráce výrobc? s obchodní sítí a na problémy, které tyto trendy provázejí.

| Autor: administrator | Vydáno dne 04. 02. 2005 | 4571 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek Export do PDF
MARKETING A KOMUNIKACE >> Dôsledky vstupu a pôsobenia obchodných sietí na výrobnú (dodávatežskú) sféru v SR.
Nej?ten?j?í ?lánky

Neexistuji vhodna data!

Kalendá?
<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Reklama